Espais verds públics

Els parc i jardins públics així com l'arbrat viari, s'han convertit en imprescindibles dins les trames urbanes.

Els seus beneficis ambientals:

 • Reducció de contaminants,

 • Regulació i millora de microclimes (temperatura, radiació, humitat relativa, ...)

 • Captació de pols.

 • Amortiment de sorolls.

 • Aireació, transmissors i reguladors hídrics de freàtics i sistemes edàfics. 

Les seves funcions:

 • Socials

 • Lúdiques i esbarjo

 • Educatives

 • Culturals

 • Interrelació generacional i racial.

 • Origen de biodiversitat i sistemes biològics.

 • Salut

 • ...

I si afegim les infraestructures necessàries per la seva gestió i us:

 • Sanejament i drenatge

 • Il·luminació

 • Xarxa hídrica i de reg

 • Obra civil

 • Mobiliari urbà

 • Construccions i serveis (equipaments esportius, restauració, senyalització-divulgació, ...)

Es converteixen en uns elements de planificació, gestió i conservació complicats, on no nomes cal saber de plantes.

 


Actuacions en espais verds i arbrat viari: 

 • Projectes.

 • Inventari catalogació i posterior gestió:

  • Vegetació: arbrat parterres, prats i superfícies enjardinades.

  • Paviments.

  • Mobiliari urbà.

  • Serveis i canalitzacions. 

 

 • Gestió dels espais verds:

  • Plans i programes de la vegetació: arbre viari, prats i gespes, podes, ...

  • Programació memoràndum.

  • Control de qualitat dels espais verds i les tasques desenvolupades.

  • Direcció tècnica. 

 

 • Anàlisis, i control del reg:

  • projectes de reg.

  • control i gestió dels programadors.

  • Avaluació i control consum hídric en relació meteorologia i vegetació.

  • Gestió aigua.

  • Determinació de consums d’aigua sobre projectes de jardineria públics i privats, estudis i valoracions de projectes de jardineria i espais verds; i alternatives per reducció i sostenibilitat: depuració, recollida pluvials, pous,... 

 

 • Lluita integrada de plagues.

 • Anàlisis i comparativa de projectes i pressupostos.

 • Direcció d’obra.

 • Coordinació d’obra en temes de seguritat i salut i prevenció de riscos laborals.

 • Valoració d’arbres segons Norma Granada.

 • Peritatges

 

Document recull 1

Document recull 2

 

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista | xxserrano@agricoles.org