Medi Ambient          

Es l'hàbitat que ens envolta i afecta, la suma de tots el factors al que els homes som sensitius.

La llei 20/2009 de 4 de desembre de 2009 LPCAA de prevenció i control ambiental i la normativa que la desenvolupa, pendents del decret  i de la futura llei Òmnibus. Regula la intervenció ambiental sobre les activitats.

Els annexos II i III, passen a regim de llicencia i comunicació ambiental, pel que son els municipis, responsables de la tramitació i control.

 


Actuacions en medi ambient

     

  • Estudis, controls, avaluacions, informes d’impacte ambiental.

  • Tramitacions de llicencies i comunicacions,

  • Projectes de restauració i ús públic de conques fluvials.

  • Informes, anàlisis, i supervisió de projectes de dipòsits de terres.

  • Controls aigües: valoració en camp per aproximació a possibles contaminacions i estudi evolució (PH, Potencial redox, Conductivitat, contingut en Nitrats i nitrits, duresa, altres a estudiar.).

  • Inventari i cartografia per anàlisi i control, de: piscines, construccions en medi rural, granges, abocaments, xarxa de camins i senders, pas de línies elèctriques, ....

 

 

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista | xxserrano@agricoles.org