SIG, Sistemes d'informació Geogràfica.

 

Un sistema d'informació geogràfica (SIG, o GIS en el seu acrònim anglès) és un sistema informàtic capaç d'integrar, emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar informació amb referències geogràfiques. De forma més genèrica, es tracta d'una eina a partir de la qual els usuaris poden fer consultes interactives (cerques definides per l'usuari), analitzar la informació espacial, i editar-ne les dades.

Qualsevol objecte d'un SIG està descrit fonamentalment per:

 • La seva localització absoluta sobre la superfície terrestre

 • La descripció de la seva posició i forma geomètrica en dos o tres dimensions

 • Informació alfanumèrica que el qualifica i classifica

 • Per les relacions espacials amb els altres elements

Els sistemes d'informació geogràfica poden utilitzar-se en la recerca, la gestió de recursos, la planificació de despeses, l'avaluació de l'impacta ambiental, els plans de desenvolupament, la cartografia o la planificació de rutes. Per exemple, pot permetre el càlcul dels temps de resposta en cas d'emergència a conseqüència d'un desastre natural, o bé per a detectar espais que calgui protegir de la contaminació.

Un sistema d'informació geogràfica pot convertir informació digital, que no es troba en forma de mapa, de manera que pugui ser tractada i visualitzada de forma integrada. Per exemple, pot integrar imatges de satèl·lit obtingudes per teledetecció que incloguin informació sobre poblacions o la vegetació d'una regió.

 

Definició treta de la Viquipedia (http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_d%27informaci%C3%B3_geogr%C3%A0fica)

Es aplicable a tots els àmbits: economia, informació , gestió territorial, gestió de desastres naturals, medi ambient, gestió natura, forest, agricultura, gestió urbana, planificació, lluita integrada, cultura, societat, història, patrimoni, projecte de tota mena, infraestructures, valoracions i impactes, ...

 


Actuacions amb SIG

 

 • Inventaris i catalogació en espai urbà.

 • Inventari i catalogació en àmbit rural, camins, fonts, construccions, patrimoni,....

 • Registre d’actuacions en territori, informació territorial.

 • Models digitals del terreny: TIN, elevacions, visibilitats, pendents, meteorologia, ...

 • Gestió de bases de dades geogràfiques.

 • Estudi d’hàbitats.

 • Anàlisis de visibilitat.

 • Estudis de millora ambiental i anàlisis de torrents i rius.

 • Treballs amb raster, Anàlisis, valoracions i càlculs sobre el territori.

 • Aproximació a inventaris de piscines, camins, fonts, edificacions en àmbit rural, ..., per ajuntaments, a partir de cartografia dgn del ICC, sense treball de camp.

 • Interpolacions raster (ex: distribució de processionària a partir de captures de trampes de feromones, detecció focus contaminants a partit dels valors de nitrats en aigua de fonts).

 • Superposició de cartografia del 1914 sobre ortofotos actuals, per anàlisi de camins històrics.

 • Georefenrenciació d’elements patrimonials i cartografia antiga.

 • Preparar e introduir cartografia en geoportals: IDEC, Sitmun.

 • Metadades.

 • ...

 Adequació de la cartografia a la llei “16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya”. I al decret “398/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya pel que fa a l’oficialitat i l’ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació”

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista | xxserrano@agricoles.org