Paisatge

A Catalunya des del 2006 disposen de la llei 8/2005 i el reglament (decret 343/2006) de protecció, gestió i ordenació del Paisatge. A mes el parlament es va adherir al Conveni Europeu del Paisatge (Consell d'Europa, 20 d'octubre del 2000).

 • El paisatge es defineix com territori percebut, independentment de l'àmbit on es trobi: urbà, periurbà, forestal, agrícola, costaner, natural, ...

 • Es reconeix el paisatge com patrimoni: ambiental, cultural, social i històric, ...

 • Es donen instrument pel reconeixement i la protecció dels valors paisatgístic: Catàlegs del Paisatge, Cartes del paisatge, Estudis d'impacte Integració Paisatgística, ...

  


Actuacions a nivell de Paisatge

 • Catalogació i inventari d’elements patrimonials (masies, construccions, barraques de vinya, fonts, pous de glaç, arbres catalogats, arbredes d’interès, ...).

 • Cartografia paisatge.

 • Rutes, camins, carreteres, establiment traçat, en funció de la valoració paisatgística o de l'impacta paisatgístic.

 • Estudis visibilitat: d'infraestructures (carreteres, camins, antenes, línies elèctriques, ...), de miradors, d'elements patrimonials, ...

 • Projectes d’espais i ús públic en àmbit rural(àrees picnic, espais divulgatius culturals i de lleure, miradors, ...).

 • Anàlisi i ecologia del paisatge.

 • Habitats.

 • Control conca hidrogràfica, estat rius i rieres, projectes.

 • Valoracions territori.

 • Estudis integració, impacte paisatgístic.

 • Cartes de paisatge.

 • Col·laboracions en els Catàlegs de Paisatge.

 • Estudi i anàlisis de plans territorials i avaluacions ambientals.

 • Al·legacions.

 • Anàlisis i comparativa de projectes i pressupostos.

 • Georeferenciació.

 

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista | xxserrano@agricoles.org